Vad styr verksamheten?

En förening styrs av flera olika lagar, bland annat Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar samt Bostadsrättslag (1991:614). Utöver dessa lagar har vÃ¥r förening ”egna” lagar, dessa kallas för Stadgar och kan bara ändras av ett majoritetsbeslut frÃ¥n medlemmarna under Ã¥rsstämma. Det krävs tvÃ¥ stämmor för att stadgarna ska ändras. Följande är Örebrohus 21 stadgar.
Stadgar finns som även som PDF här! Stadgar
§ 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE
Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upp
låta bostadslägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan
begränsning i tiden.
Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna,
i första hand inom bostadsförsörjningen. Föreningens styrelse skall ha
sitt säte i Örebro kommun.
§ 2 UPPLÅTELSENS OMFATTNING MM
Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på de villkor som anges i föreningens
ekonomiska plan, dessa stadgar och i allmän lag. En upplåtelse av bostadsrätt får
endast avse hus eller del av hus jämte tillhörande utrymmen. En upplåtelse får dock
även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall
användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.
§ 3 DEFINITION AV GRUNDLÄGGANDE BEGREPP
Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen som en medlem har till följd av upplåtelsen.
Med lägenhet avses såväl bostadslägenhet som lokal jämte därtill hörande
utrymmen och i förekommande fall mark.
Med bostadsrättsinnehavare avses medlem som innehar lägenhet med bostadsrätt.
§ 4 UPPLÅTELSEAVTALETS INNEHÅLL MM
Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt skall ske skriftligen.
I upplåtelsehandlingen skall parternas namn anges liksom den lägenhet
upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas i insats, årsavgift och i
förekommande fall upplåtelseavgift.
§ 5 FÖRHANDSAVTAL
Föreningen får i enlighet med bestämmelserna i 5 kap bostadsrättslagen ingå
avtal om att i framtiden upplåta lägenhet med bostadsrätt.
Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.
§ 6 FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Föreningens medlemmar utgörs av:
a. Riksbyggen ekonomisk förening, i fortsättning en endast betecknat Riksbyggen.
b. Fysisk/juridisk person som innehar bostadsrätt i föreningen till följd av
     upplåtelse från föreningen eller fysisk/juridiskperson som övertar bostadsrätt
     i föreningens hus.
§ 7 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM MEDLEMSKAP
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av
bestämmelserna i dessa stadgar och i bostadsrättslagen.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.
En medlem kan endast antas om den gör sannolikt att han kommer att använda
lägenheten för det ändamål som finns angivet i upplåtelseavtalet, annan juridisk
person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får
vägras medlemskap.
Medlem vars medlemskap grundas på viss funktion eller anknytning i föreningen,
utträder som medlem om denna funktion eller anknytning upphör.
§ 8 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT
Den till vilken en bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i föreningen om de
villkor för medlemskap som anges i dessa stadgar är uppfyllda och förening en
skäligen bör godta honom som bostadsrättsinnehavare.
Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får inte vägras inträde i föreningen
om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på
vilka lagen (1987:232) om sambos gemensamma hem skall tillämpas.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättsinnehavarens make eller sambo
får maken eller sambon inte vägras inträde i föreningen.
Detta gäller också när bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon
annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättsinnehavaren.
§ 9 OGILTIGHET VID VÄGRAT MEDLEMSKAP
Om den som en bostadsrätt övergått till vägras inträde i föreningen är
överlåtelsen ogiltig.
Detta gäller dock inte vid exekutiv försäljning av bostadsrätten eller vid
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen.
För det fall en förvärvare vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning vägras
inträde i föreningen skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning,
utom i fall då en juridisk person enligt 11 § andra stycket får utöva bostadsrätten
utan att vara medlem.
En överlåtelse som avses i 11 § sjunde stycket är ogiltig om föreskrivet samtycke
inte erhålls.
§ 10 ÖVERLÅTELSEAVTAL
Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen
och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift
om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om priset. Motsvarande skall
gälla vid byte eller gåva.
Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen kommit överens om ett
annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig.
Mellan säljaren och köparen gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen.
Priset får dock jämkas, om det är oskäligt att det skall vara bindande. Vid denna
bedömning skall hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid
avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.
En överlåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig. Väcks inte talan
om överlåtelsens ogiltighet inom två år från den dag då överlåtelsen skedde,
är rätten till sådan talan förlorad.
Vid överlåtelse bör av Riksbyggen tillhandahållet formulär användas.
§ 11 SÄRSKILDA REGLER VID ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT
När en bostadsrätt överlåtits från en bostadsrättsinnehavare till en ny innehavare,
får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i
bostadsrättsföreningen.
En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen
om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning
eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen och då hade panträtt i bostadsrätten.
Tre (3) år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom
sex (6) månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i
föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.
Om uppmaningen inte följs får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen
för den juridiska personens räkning.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots
att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre (3) år efter döds a et år föreningen
dock uppmana dödsboet att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att
bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrätts-
innehavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för dödsboets räkning.
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem får föreningen uppmana
förvärvaren att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att någon, som inte får
vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.
Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen
för förvärvarens räkning.
En juridisk person som är medlem i en bostadsrättsförening får inte utan samtycke
av föreningensstyrelse genom överlåtelse förvärva en bostadsrätt till en bostadslägenhet
som inte är avsedd för fritidsändamål.
Samtycke behövs dock inte vid:
1. Förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen,
    om den juridiskapersonen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. Förvärv som görs av en kommun eller ett landsting. Solidariskt ansvar
    Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser
     som den från vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen.
     När en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
     eller liknande förvärv, svarar dock förvärvaren för sådana förpliktelser.
§ 12 INSATS, AVGIFTER MM
För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i
förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.
Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift
fastställs av styrelsen.
Beslut om ändrade avgifter skall snarast meddelas bostadsrättsinnehavarna,
Insats och upplåtelseavgift
Ändring av insats skall alltid beslutas av föreningsstämma.
Lägenheten får inte tillträdas första gången förrän fastställd insats och i
förekommande fall upplåtelseavgift inbetalats till föreningen, om inte
styrelsen medgivit annat.
Ã…rsavgift mm
Årsavgiften skall fördelas på föreningens bostadsrätter i förhållande till
lägenheternas insatser.
Årsavgiften skall av styrelsen fastställas så att de sammanlagda årsavgifterna
i föreningen tillsammans med övriga intäkter ger täckning för föreningens
kostnader samt avsättning till fonder.
Betalning av årsavgift
Om inte styrelsen bestämt annat skall bostadsrättsinnehavarna betala
årsavgift i förskott fördelat på månad för bostad och kvartal för annan lägenhet
än bostad.
Betalning skall erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads respektive
kalenderkvartals början.
Om bostadsrättsinnehavaren betalar sin avgift på post eller bankkontor, anses
beloppet ha kommit föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen.
Lämnar bostadsrättsinnehavaren ett betalningsuppdrag på avgiften till
bank-, post- eller girokontor, anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda
när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlande kontoret.
Ränta och inkassoavgift vid försenad årsavgiftsbetalning
Om inte styrelsen beslutat annat och årsavgiften inte betalas i rätt tid utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från
förfallodagen till dess att full betalning sker.
Om inte styrelsen beslutat annat skall, vid försenad betalning av årsavgift
eller övrig förpliktelse mot föreningen, bostadsrättsinnehavare även betala
påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lag (1981:739)
om ersättning för inkassokostnader m.m.
Särskild debitering
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på
samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader
genom särskild debitering.
Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än
insatserna enligt ekonomisk plan bör tillämpas har styrelsen rätt att beslut
om sådan fördelningsgrund.
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt
ta ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättsinnehavaren
och uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent avgällande
basbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för överlåtelsen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt
ta ut en pantsättningsavgift som skall betalas av bostadsrättsinnehavaren (pantsättaren)
och uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent av gällande basbelopp
enligt lag (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten när föreningen underrättas
om pantsättningen.
Övriga avgifter
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom
upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl. utgår särskild ersättning
som bestäms av styrelsen.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgift er för åtgärder som föreningen skall
vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.
§ 13 UNDERHÅLLSPLAN
Styrelsen skall upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande
av underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader.
§ 14 FONDER FÖR UNDERHÅLL
Inom föreningen skall bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens
fastighet/er med tillhörande byggnader.
Därutöver kan bildas bostadsrättsinnehavarnas individuella fonder för underhåll
av lägenheterna.
Fond för planerat underhåll
 Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för
första året anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt § 13 ovan.
Fond för bostadsrättsinnehavarnas underhåll
Bostadsrättsinnehavarnas individuella underhållsfonder kan bildas genom årliga
avsättningar från bostadsrättsinnehavarna.
Beslut om avskaffande, inrättande av och årliga avsättningar till bostadsrättsinnehavarnas
individuella underhållsfonder fattas av styrelsen.
§ 15 STYRELSE
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift är att
företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi
och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen skall arbeta för studie- och fritidsverksamhet och lösa frågor i samband
med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel och aktiva
deltagande i verksamheten främjas.
Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och
med hänsyn till bostadsrättsinnehavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga
möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för en period
av högst två (2) år.
Styrelseledamot och suppleant kan omväljas.
Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften,
eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Suppleanter inträder i den
ordning de är valda såvida inte stämman har valt personliga suppleanter.
För det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamöter eller suppleanter
under mandatperioden skall dessa ersättas senast vid närmast därpå följande
ordinarie föreningsstämma.
Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller suppleant utses av den som utsåg
den ledamot eller suppleant som skall ersättas.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt utseende därav
Styrelsen skall bestå av 3-7 styrelseledamöter och  3-7 styrelsesuppleanter
som utses enligt följande:
1. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.
2. Föreningsstämman utser två (2) till sex (6) ledamöter, beroende av hur många
     ledamöter som totalt skall utses, samt två (2) till sex (6) suppleanter beroende
     av hur många suppleanter som totalt skall utses.
Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är inom europeiska
ekonomiska samarbetsområdet bosatt myndig person som är medlem eller
tillhör bostadsrättsinnehavares familjehushåll eller person som utsetts av stiftarna
eller person som utsetts att företräda Riksbyggen i föreningens verksamhet.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 5 föräldrabalken
kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.
Ordförande, sekreterare och studieorganisatör
Om inte föreningsstämman beslutar annat, skall styrelsen inom sig utse ordförande
vid det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till varje avhållen ordinarie
föreningsstämma eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval
har förekommit på sådan stämma. Om stämman väljer att utse ordförande skall
styrelsen inom sig utse en vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde skall
även sekreterare och studieorganisatör utses.
Styrelsens beslutförhet
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften
av de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av  ordföranden.
I det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut skall fattas gäller för beslutförheten att
mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet.
Styrelsen eller en ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman
som står i strid med bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska förenin ar eller dessa stadgar,
Särskilda utskott
Styrelsen kan utse särskilda utskott som har att inom fastställda ramar handlägga
löpande eller tillfälliga arbetsuppgifter.
I sådana utskott skall den av Riksbyggen utsedda styrelseledamoten ha rätt att ingå.
Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter
två i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan av styrelsen utsedd person.
Sammanträde
Ordföranden skall se till att sammanträde hålls när så erfordras. Styrelseledamot
har rätt att begära att styrelsen skall sammankallas. Sådan begäran skall framställas
skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen skall behandla.
Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla styrelsen.
Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet skall justeras, förutom
av ordföranden, av ytterligare en ledamot som styrelsen därtill utser.
Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.
Protokoll från styrelsens sammanträden skall föras i nummerföljd och förvaras
på betryggande sätt.
Beslut om inteckning mm
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta
om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträtt m m.
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen får inte heller besluta om rivning, om väsentliga förändringar eller till- och/eller
ombyggnad av föreningens egendom utan föreningsstämmans godkännande.
Besiktningar
Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom
och i årsredovisningens förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande
underhållsbehov och under året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning.
Likhetsprincipen
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon
annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.
§ 16 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/7 t o m 30/6.
§ 17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall senast inom fyra (4) månader från varje räkenskapsårs utgång till
föreningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse,
resultat- och balansräkning.
Eventuellt överskott i föreningens verksamhet skall avsättas till fond för planerat underhåll,
dispositionsfond eller balanseras i ny räkning.
§ 18 REVISORER
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen
vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits
två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bör vara
auktoriserad eller godkänd revisor.
Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag.
För sådan revisor utses ingen suppleant.
§ 19 REVISORERNAS GRANSKNING
Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall följa de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman,
om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god redovisningssed.
Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska
föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revision skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom
trettio (30) dagar efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens
förvaltning skall styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.
§ 20 ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SKALL HÅLLAS TILLGÄNGLIGA
         FÖR MEDLEMMARNA
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens
yttrande över revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast
en vecka före ordinarie föreningsstämma.
§ 21 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje
räkenskapsår, dock tidigast två (2) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin berättelse.
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas
när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar.
Kallelse skall utfärdas inom två (2) veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne,
annan person som styrelsen därtill utser.
§ 22 DAGORDNING VID FÖRENINGSSTÄMMA
Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma:
a. Stämmans öppnande.
b. Fastställande av röstlängd.
c. Val av stämmoordförande.
d. Val av stämmosekreterare.
e. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f. Val av rösträknare.
g. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i. Framläggande av revisorernas berättelse.
j. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k. Beslut om resultatdisposition.
l. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
o. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall
     val av styrelseordförande.
p. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r. Val av valberedning.
s. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till
    föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
t. Stämmans avslutande
Vid extra föreningsstämma skall förutom ärenden enligt a-g samt t ovan
förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka
angivits i kallelsen.
§ 23 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall tidigast fyra (4) veckor och senast
två (2) veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens hus eller
lämnas genom skriftligt meddelande i medlemmarnas brevinkast/brevlådor.
Därvid skall genom hänvisning till § 22 i stadgarna eller på annat sätt anges vilka
ärenden som skall förekomma till behandling vid stämman.
Om förslag till ändring av stadgarna skall behandlas, skall det huvudsakliga innehållet
av ändringen anges i kallelsen.
Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och suppleanter
för dessa skall kallas personligen.
Om det krävs för att föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två
stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första
stämman har hållits. I en sådan kallelse skall det anges vilket beslut den första
stämman har fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma skall på motsvarande sätt ske tidigast fyra (4) veckor
och senast en (1) vecka före stämman, varvid det eller de ärende för vilka
stämman utlyses skall anges.
§ 24 MOTIONER
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma
skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter
räkenskapsårets utgång.
Styrelsen skall på sätt som anges i § 23 ovan lämna meddelande om ärenden
som anmälts i denna ordning.
§ 25 RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.
Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Ombud och biträde
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller
den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig
dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet.
Endast annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn
får vara biträde eller ombud. En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.
§ 26 BESLUT VID FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna,
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Vid val anses den vald som har fått Se flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet
enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad
medlem vid personval påkallar sluten omröstning.
§ 27 BESLUT SOM ALLTID SKALL FATTAS AV FÖRENINGSSTÄMMA MED
         KVALIFICERAD MAJORITET
För att ett beslut i fråga som anges i denna paragraf skall vara giltigt krävs att det har
fattats å en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits:
1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och med för rubbning av det inbördes
    förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättsinnehavare som berörs av
    ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt
    om minst 2/3 av de berörda bostadsrättsinnehavarna har gått med på beslutet och det
    dessutom har godkänts av hyresnämnden.
2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras
    eller i sin helhet behöver tas i ansprÃ¥k av föreningen med anledning av en om – eller tillbyggnad,
    skall bostadsrättsinnehavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättsinnehavaren
    inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3 av de röstande
    har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
3. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, skall minst 2/3 av de
    röstande ha gått med på beslutet.
4. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen och i vilket det finns
     en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, skall beslutet ha fattats på
     det sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 11 kap 1 § lagen (1987:667)
     om ekonomiska föreningar. Minst 2/3 av bostadsrättsinnehavarna i det hus som skall
     överlåtas skall dock alltid ha gått med på beslutet. Föreningen skall genast underrätta
     den som har pant i bostadsrätten och som är känd för föreningen om ett beslut
     enligt första stycket punkt 2 eller 4.
§ 28 ÄNDRING AV DESSA STADGAR
Ett beslut om ändring av bostadsrättsföreningens stadgar är giltigt om samtliga
röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra
följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman
gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas fordras
dock att minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess
upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande p3 den senare stämman gått med på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är
giltigt endast om samtliga bostadsrättsinnehavare vars rätt berörs av ändringen gått
med på beslutet.
Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen
skall godkänna detsamma enligt § 45 nedan.
§ 29 REGISTRERING AV STADGEÄNDRING
Ett beslut om ändring av stadgarna skall genast anmälas för registrering hos
Patent- och registreringsverket. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen
har skett.
§ 30 BOSTADSRÄTTSINNEHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga
utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet.
Bostadsrättsinnehavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen.
Han är också skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken.
Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.
Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar:
• ytskikten samt underliggande tätskikt på rummens väggar, golv och tak,
• inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
• glas i fönster och dörrar.
• lägenhetens ytter- och innerdörrar.
Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karm,
men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytter fönster.
Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning av radiatorer och vattenarmaturer och av de
anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen
försett lägenheten med.
Bostadsrättsinnehavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas,
vatten och elektricitet som föreningen försett lägenheten med.
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättsinnehavaren
endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse
av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt
i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som
bostadsrättsinnehavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättsinnehavaren
brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Fjärde stycket andra meningen gäller i tillämpligadelar om det finns ohyra i lägenheten.
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan
sagts bostadsrättsinnehavaren skall ansvara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma
och bör endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller
ombyggnad av föreningens hus som berör bostadsrättsinnehavarens lägenhet.
Ersättning för inträffad skada
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättsinnehavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättningen beräknas med hänsyn till den
skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.
§ 31 ÄNDRING AV LÄGENHET
Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan
tillstånd av styrelsen.
Styrelsen skall godkänna begäran om ändring om denna inte medför skada på föreningens hus
eller men för annan medlem.
§ 32 LÄGENHETENS ANVÄNDNING
Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen
eller någon annan medlem i föreningen. Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i
föreningen är att den skall vara en permanentbostad såvida inte annat särskilt anges
i upplåtelseavtalet.
Om inget annat överenskoms svarar bostadsrättsinnehavaren för kostnader för lägenhetens
iordningställande för annat än avsett ändamål samt för kostnader för ändringar i
lägenheten som påfordras av berörda myndigheter liksom för de ökade kostnader för
föreningen som kan följa av en ändrad användning av lägenheten.
Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som
fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset.
Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse
med ortens sed meddelar. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn
över att detta också iakttas av den som han svarar för enligt § 30 ovan.
Gods som enligt vad bostadsrättsinnehavaren vet är eller med skäl kan misstänkas
vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.
§ 33 FÖRENINGENS RÄTT TILL TILLTRÄDE I LÄGENHET
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det
behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.
När bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen, är
bostadsrättsinnehavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid.
Föreningen skall se till att bostadsrättsinnehavaren inte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tåla sådana
inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att
utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.
Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har
rätt till det får kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.
§ 34 UPPLÅTELSE AV LÄGENHET I ANDRA HAND
En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om
styrelsen ger sitt samtycke. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse
får bostadsrättsinnehavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand om han under
viss tid inte har tillfälle att använda lägenheten och hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen.
Sådant tillstånd skall lämnas om bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen
och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Ifråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd
endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.
Styrelsens samtycke krävs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning
    enligt 8 kap bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten
    och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas
     av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall dock genast underrättas om upplåtelsen.
§ 35 INNEBOENDE
Bostadsrättsinnehavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten,
om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
§ 36 AVSÄGELSE AV BOSTADSRÄTT
En bostadsrättsinnehavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två (2) år från
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättsinnehavare.
Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen. Vid avsägelse bör av Riksbyggen särskilt
tillhandahållet formulär användas.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten utan ersättning till föreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader från avsägelsen eller
vid det senare månadsskifte som angetts i denna.
§ 37 HÄVNING AV UPPLÅTELSEAVTALET
Om bostadsrättsinnehavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift
som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom
en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet.
Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.
Om avtalet hävs, har föreningen rätt till ersättning för skada.
§ 38 FÖRENINGENS LEGALA PANTRÄTT
Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på obetalda avgifter i
form av insats, årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift.
Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträtt med handpanträtt.
Sådan panträtt som avses i första stycket har företräde framför en panträtt som
har upplåtits av en innehavare av bostadsrätten om inte annat följer
av 7 kap § 31 bostadsrättslagen.
§ 39 FÖRVERKANDE AV NYTTJANDERÄTTEN
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är,
med de begränsningar som följer av näst sista och sista stycket i denna paragraf
samt § 40 nedan, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp
bostadsrättsinnehavaren till avflyttning,
1. om bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift
utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra
sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala
årsavgiften utöver två vardagar efter förfallodagen,
2. om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter
     lägenheten i andra hand,
3. om lägenheten använts i strid med 32 eller 35 §§,
4. om bostadsrättsinnehavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand,
    genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättsinnehavare
    genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i
    lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättsinnehavaren eller den som
    lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som skall iakttas
    enligt 32 § tredje och fjärde stycket vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn
    som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättsinnehavare,
6. om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 33 5 och han
     inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
7. om bostadsrättsinnehavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall
    göra enligt bostadsrättslagen, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen
    att skyldigheten fullgörs, samt
8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed
     likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt
     förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är
av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en bostadslägenhet förverkad
på grund av att en skyldighet som avses i punkt 7 ovan inte fullgörs, om bostadsrättsinnehavaren
är en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun
eller ett landsting.
En skyldighet för bostadsrättsinnehavaren att inneha anställning i ett visst företag eller
någon liknande skyldighet får inte läggas till grund för förverkande.
§ 40 MÖJLIGHET ATT EFTER ANMODAN VIDTAGA RÄTTELSE M.M.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 39 § punkterna 2, 3 eller 5-7 får ske
endast om bostadsrättsinnehavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
I frÃ¥ga om,’ en bostadslägenhet fÃ¥r uppsägelse pÃ¥ grund av förhÃ¥llande som avses
i 39 § punkt 2 inte heller ske om bostadsrättsinnehavaren efter tillsägelse utan dröjsmål
ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 39 § punkterna 1-3 eller 5-7
ovan men sker rättelse innan förening en gjort bruk av sin rätt till uppsägning kan
bostadsrättsinnehavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden.
Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättsinnehavaren till
avflyttning inom tre (3) månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande
som avses i 39 § punkt 4 eller 7 eller inte inom två (2) månader från den dag då föreningen
fick reda på förhållanden som avses i 39 § punkt 2 sagt till bostadsrättsinnehavaren
att vidta rättelse.
En bostadsrättsinnehavare kan skiljas från lägenhet en på grund av förhållanden som
avses i 39 § punkt 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättsinnehavaren till
avflyttning inom två (2) månader från det att föreningen fick reda på förhållandet.
Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts
inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två (2) månader
har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet
har avslutats på något annat sätt.
§ 41 ÅTERVINNING VID FÖRSENAD ÅRSAVGIFTS BETALNING
Är nyttjanderätten enligt 39 § punkt 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av
årsavgift och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättsinnehavaren till
avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften
betalas senast tolfte (12:e) vardagen från uppsägningen.
I väntan på att bostadsrättsinnehavaren visar sig ha fullgjort vad som
fordras för att få tillbaka nyttjanderätten får beslut om avhysning inte
meddelas förrän efter fjorton (14) vardagar från den dag då bostadsrätts-
innehavaren sades upp.
§ 42 SKYLDIGHET ATT AVFLYTTA
Sägs bostadsrättsinnehavaren upp till avflyttning av någon orsak som
anges i 39 § punkterna 1, 4-6 eller 8 ovan är han skyldig att flytta genast
om inte något annat följer av 41 § ovan.
Sägs bostadsrättsinnehavaren upp av någon annan i 39 § ovan angiven orsak,
får han bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre (3) månader
från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.
Om föreningen säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning,
har föreningen rätt till ersättning för skada.
§ 43 TVÅNGSFÖRSÄLJNING
Har bostadsrättsinnehavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i 39 § ovan, skall bostadsrätten tvångsförsäljas
enligt 8 kap bostadsrättslagen så snart som möjligt, om inte föreningen,
bostadsrättsinnehavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av
försäljningen kommer överens om något annat.
Försäljningen får dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättsinnehavaren
svarar för blivit åtgärdade.
Tvångsförsäljning genomförs av kronofogdemyndigheten efter ansökan
av bostadsrättsföreningen.
§ 44 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening krävs att bostadsrättsföreningen
är medlem i den lokala representantskapsföreningen där bostadsrättsföreningen
har sin verksamhet och via denna är andelsägare i Riksbyggen ekonomisk förening,
Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur Riksbyggen ekonomisk förening
blir giltigt om det fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav en skall
vara ordinarie och att mer än hälften av de röstberättigade har gått med på beslutet
vid båda tillfällena.
Föreningen bör genom ett på affärsmässiga grunder särskilt tecknat avtal uppdra
åt Riksbyggen att biträda föreningen i förvaltningen av dess angelägenheter och
handhavandet av dess räkenskaper och medelsförvaltning.
§ 45 SÄRSKILDA KRAV FÖR GILTIGHET AV VISSA BESLUT
För giltighet av följande beslut fordras godkännande av Riksbyggen:
•Beslut om ändring av dessa stadgar.
§ 46 MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag skall meddelanden till medlemmarn
ske genom anslag på väl synlig plats i föreningens hus eller genom utdelning i
medlemmarnas brevinkast/-lådor.
§ 47 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Upplöses föreningen skall, sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet
överskott tillfalla bostadsrättsinnehavarna och fördelas i förhållandetill insatserna.
§ 48 ANNAN LAGSTIFTNING
I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, bostadsrättslagen,
lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör föreningens verksamhet.
Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid med
tvingande lagstiftning skall lagens bestämmelser gälla